wyrok w postępowaniu upominawczym

Otrzymałeś wyrok w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jesteś bardzo zaskoczony samym wyrokiem lub wysokością zasądzonej kwoty. Zastanawiasz się jak to możliwe, że sąd wydał takie orzeczenie. Jesteś przekonany, że roszczenie nie jest zasadne albo że kwota wskazana w wyroku jest niewłaściwa. Zatem jakim cudem sąd wydał takie właśnie orzeczenie? Dlaczego sąd tak ocenił sytuację i bezkrytycznie dał wiarę temu co napisał w pozwie powód?

Wiedz o tym, że sąd na tym etapie postępowania upominawczego w zasadzie nie bada merytorycznie sprawy. Sąd po prostu wydaje wyrok zgodnie z treścią pozwu. Tak to w postępowaniu upominawczym wygląda. Na tym etapie postępowania sąd w żaden sposób nie weryfikuje tych informacji oraz kwot których domaga się powód. Pamiętaj, że dla ciebie kluczowe jest to, żeby w wymaganym terminie wnieść sprzeciw. Z chwilą skutecznego wniesienia sprzeciwu taki nakaz zapłaty traci moc a sprawa jest kierowana do właściwego sądu rejonowego. Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego ten wezwie powoda do uzupełnienia w terminie 7 dni pozwu wraz z wszystkimi dowodami, na które się powoływał. Często to jest właśnie ten moment w którym okazuje się czy powód blefował składając ten absurdalny pozew czy nie. Jeśli powód blefuje i nie ma dowodów na potwierdzenie swych żądań to nie dostarcza tych dokumentów. Jeśli nie dostarczy ani jednego dowodu to sąd umarza postępowanie.

Dowiedz się więcej. Zadaj pytanie za pomocą formularza.

 

koszty egzekucji komorniczej

 Zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego obowiązek zwrotu wierzycielowi kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji spoczywa na dłużniku. Wedle art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790 – zwanej dalej „u.k.s.e.”) za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Z kolei art. 49 ust. 1 u.k.s.e. przewiduje, iż w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższą niż 1/10 i nie wyższą niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania jest przewidziana w art. 49 ust. 2 u.k.s.e. w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 k.p.c. – również i w tym przypadku opłata nie może być niższa niż 1/10 i nie wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (po zmianie mocą ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – nie niższa niż 1/20).

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tematyki egzekucji komorniczej to zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii i wysłania pytania za pomocą formularza.

 

zniesławienie w internecie

W dniu …… 2013 dokonałam zakupu rocznego abonamentu (…..zł) systemu do e-mail marketingu o nazwie ……… Od samego początku był problem. Od ………..2013 próbowałam uzyskać informacje wymagane do zarejestrowania bazy danych osobowych w GIODO, co warunkowało rozpoczęcie funkcjonowania mojej nowej strony internetowej. Również w dniu ………, po moich monitach otrzymałam informację, że mam napisać precyzyjne pytania dot. GIODO i wtedy otrzymam konkretną odpowiedź. W dniu ….. 2013 wysłałam moje pytania – bez odzewu. W dniu ……..ponowne wysłałam zapytanie dot. GIODO i otrzymałam odpowiedź, że „w najbliższych 48h zajmę się tą kwestią” (pan ………). Bez rezultatu. W związku z kolejnym niedotrzymaniem słowa zaczęłam pisać bardzo negatywne komentarze – moje opinie nt tego systemu e-maila marketingu w Internecie.

Po pewnym czasie otrzymałam od właściciela serwisu e-mail ostrzeżenie iż jeśli do końca bieżącego tygodnia do północy me wpisy nie znikną, w poniedziałek skieruję przeciwko Pani wniosek do sądu z żądaniem odszkodowania w kwocie 150.000 zł, co więcej będę wnioskował o przeprosiny na łamach każdego z serwisów na którym naruszyła Pani mój wizerunek. Pismo otrzyma Pani z kancelarii adwokackiej ………….

Moje pytanie jest następujące:
Czy mam się czegokolwiek obawiać w związku z powyższym e-mailem?

—————————————————————

Zniesławienie zostało uregulowane przede wszystkim w art. 212 i 213 kodeksu karnego.

Art. 212.
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 213.
§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.

Artykuł 212 k.k. opisuje czym jest zniesławienie. W uproszczeniu jest to zachowanie, przez które sprawca przypisuje innemu podmiotowi negatywnie oceniane właściwości lub postępowanie, co może doprowadzić do poniżenia tego ostatniego w opinii publicznej bądź też narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przedmiotem ochrony jest tu sława, cześć w znaczeniu dobrego imienia, pozytywnego wyobrażenia o wartości danego człowieka u innych. Bardzo ważne jest to, że istnieje odmienność znaczeniowa słowa zniesławienie w języku prawnym kodeksu karnego pociągająca za sobą odpowiedzialność karną od znaczenia tego słowa w języku potocznym. O ile bowiem w języku potocznym pomówienie odnosi się zazwyczaj do wypowiedzi stwierdzających nieprawdę, to na gruncie prawa karnego, przy spełnieniu określonych przesłanek, można ponosić odpowiedzialność karną również w przypadku sformułowania zarzutów zgodnych ze stanem rzeczywistym. Art. 212 kodeksu karnego w paragrafie 1 wskazuje podstawową wersję pomówienia. Wyrażała Pani swoją opinię za pomocą Internetu, a jest to środek masowego komunikowania a więc zastosowanie w tej sytuacji znajdzie paragraf 2 tego artykułu za który grozi wyższa kara.
W artykule 213 kodeksu karnego wskazane są sytuacje gdy jednak nie dochodzi do zniesławienia pomimo że zrealizowane zostały przesłanki wymienione w art. 212. W sytuacji zarzutu uczynionego publicznie, uchylenie przestępności zniesławienia wymaga jego prawdziwości. Ponadto postawiony przez sprawcę zarzut musi dotyczyć postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną (a nie innej osoby takowej funkcji nie pełniącej) albo też musi służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu (art. 213 § 2). W analizowane sytuacji może wchodzić w grę przede wszystkim ta druga sytuacja czyli ochrona społecznie uzasadnionego interesu. Społecznie uzasadniony interes nie może być rozumiany w sposób abstrakcyjny, jest bowiem pojęciem konkretnym i musi wynikać z określonej sytuacji, wymagającej obrony tego interesu nawet z naruszeniem dobrego imienia innej osoby, grupy osób lub instytucji.
Gdyby w swoich komentarzach pisała Pani tylko systemie …………. a nie o Panie ……… to oczywiście nie byłoby problemu. Jeśli zaś chodzi o te fragmenty które dotyczą bezpośrednio niego samego to według mnie pewne sformułowania rzeczywiście były troszkę zbyt mocne choć uważam że można uznać że Pani komentarze służyły obronie społecznie uzasadnionego interesu ponieważ chciała Pani uchronić inne osoby przed skorzystanie z nierzetelnych usług. Pomawiający zarzut może również przybrać postać pytania. W swoich komentarzach zamieszczanych w Internecie zadawała Pani właśnie tego typu pytania, które mogłyby zostać uznane za zniesławienie. Skoro ojciec pana …………. jest adwokatem to sprawa rzeczywiście może zakończyć się w sądzie. Jaki byłby wyrok w ewentualnym procesie? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Sprawa jest że tak powiem trochę na „pograniczu”. Jeden sądzie mógłby orzec że było przestępstwo a drugi inaczej. Sprawa nie jest jednoznaczna. W zaistniałej sytuacji najlepiej gdy Pani usunęła przynajmniej te najostrzejsze fragmenty komentarzy, które opisują działanie Pana……………. Jeśli nie da się ich usunąć to dobrym pomysłem może być ich sprostowanie w kolejnych komentarzach.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tematyki zniesławienia w internecie to zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii i wysłania pytania za pomocą naszego formularza.

 

 •  

  Wrzesień 2019
  P W Ś C P S N
  « lip    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30